pl en ru
menu
Budowa stacji i modułów LPG

Budowa stacji i modułów LPG

stacja-lpg-orlen

EMGAZ Sp. z o.o. jest czołowym producentem dystrybutorów LPG z preselekcją w kraju. Razem z CHEMET S.A., największym w Polsce producentem zbiorników LPG dla autogazu i systemów grzewczych, podjęliśmy współpracę, dzięki której jesteśmy w stanie zaoferować kompleksową budowę stacji LPG i modułów LPG wraz z montażem dystrybutorów LPG. Realizujemy stacje LPG, moduły LPG z dopuszczeniami w kraju i za granicą.

Pełny opis

Oferujemy sprzedaż, leasing lub dzierżawę w pełni wyposażonych stacji LPG, a także wszelkiego typu armaturę i akcesoria do stacji LPG i paliwowych - dystrybutory DRAGON, zbiorniki LPG CHEMET, pompy, wiaty nad dystrybutory, zawory obejściowe, zawory nadmiarowe, przepływomierze i liczydła dystrybutorów, pistolety, moduły LPG, węże oraz termodensymetry do kontroli jakości gazu.

Zasady budowy oraz użytkowania stacji LPG reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r.

Etapy budowy stacji LPG:

1. Zadania inwestora:

 • zasięgnąć opinii w Urzędzie (Miasta lub Gminy) czy na działce, na której planowana jest budowa stacji nie ma przeszkód do jej postawienia, tj. czy owe tereny są przeznaczone na działalność handlową, usługową, produkcyjno-handlową lub do obsługi ruchu drogowego;
 • wyciągnąć mapę zasadniczą (sytuacyjno-wysokościową) w skali 1:500 lub 1:1000 z informacjami o ewidencji gruntów i budynków; w przypadku, gdy mapa nie jest aktualna - należy zlecić geodecie uaktualnienie jej;
 • wyciągnąć oryginał wypisu z rejestru gruntów.

2. Uzgodnić z projektantem stacji lokalizację obiektów stacji; w tym celu należy zastanowić się i wybrać któryś z proponowanych rozwiązań:

POMIESZCZENIE OBSŁUGI
powinno to być pomieszczenia z wydzieloną ubikacją, doprowadzone en. elektr. i woda, z odprowadzeniem ścieków


adaptacja budynku znajdującego się na działce
budowa budynku murowanego o wym. . . . . . . .
montaż konteneru socjalno-biurowego (blacha stalowa, ocieplany) o wym. . . . . . . . .
montaż budynku drewnianego o wym. . . . . . . . .
 DOPROWADZENIE WODY    z istniejącego na działce przyłącza wodnego
z wodociągu, w porozumieniu z jego właścicielem Przeds. Wod. i Kan.
z istniejącego na sąsiedniej działce przyłącza wodnego w porozumieniu z jego właścicielem
ze studni, która będzie wykonana
DOPROWADZENIE ENERGI ELEKTRYCZNEJ   z istniejącego na działce przyłącza energetycznego
z napowietrznej linii energet., w porozumieniu z jego właścicielem Zakładem Energet.
z podziemn. kabla energet., w porozumieniu z jego właścicielem Zakładem Energet.
z istniejącego na sąsiedniej działce przyłącza energet. w porozumieniu z jego właścicielem 
ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW do istniejącego na działce przyłącza kanalizacji sanitarnej
do istniejącego na działce osadnika
do przyłącza kanalizacji sanitarnej, w porozum. z jego właścicielem Przeds. Wod. i Kan.
do osadnika, który zostanie wybudowany na działce

 

WARUNKI PRZYGOTOWANIA TERENU POD STACJĘ TANKOWANIA ZBIORNIKÓW SAMOCHODOWYCH GAZEM PŁYNNYM PROPAN-BUTAN (LPG)

 1. WSTĘP
 2. PŁYTA FUNDAMENTOWA
 3. OGRODZENIE STACJI
 4. INSTALACJA UZIEMIAJĄCA
 5. ZASILANIE POMPY I DYSTRYBUTORA

 1. WSTĘP:

Celem niniejszego opracowania jest dostarczenie Inwestorowi podstawowych informacji, służących do prawidłowego i kompleksowego przygotowania terenu do instalacji zbiorników, pompy i dystrybutora stacji LPG, tzn. umożliwiającego bezkolizyjne posadowienie, uruchomienie i oddanie do użytkowania urządzeń technologicznych.

Podstawą przystąpienia do robót budowlanych jest uzyskanie przez Inwestora wszelkich uzgodnień wymaganych przez lokalne władze oraz otrzymanie przez te władze pozwolenia na budowę.

Płytę fundamentową, podpory wymurowane z cegły klinkierowej pod zbiorniki na płycie, uziemienie otokowe i uziomy od niego wychodzące oraz kable zasilające stację w energię elektryczną poprowadzone w przepuście kablowym należy przygotować tak, aby było możliwe posadowienie i podłączenie stacji bez jakichkolwiek robót dodatkowych ze strony firmy instalującej stację.

Wszelkie prace do wykonania przed montażem urządzeń technologicznych opisano w niniejszych Warunkach w sposób szczegółowy i należy wykonać ściśle wg zaleceń i rysunków.

UWAGA:

Realizacja punktów 2 - 5 zapewnia poprawność wykonania robót. Niezrealizowanie któregoś z nich może skutkować obciążeniem Inwestora kosztami robót dodatkowych i uzupełniających.

2. PŁYTA FUNDAMENTOWA

Płytę fundamentową wraz z podporami pod zbiorniki należy wykonać ściśle wg informacji zawartych na rysunkach. Dwie warstwy płyty należy wylać na utwardzonym i wypoziomowanym podłożu. Grubość poszczególnych warstw oraz rodzaj materiału wg informacji zamieszczonej na załączonych rysunkach. Zbiorniki posadowione będą na podporach wymurowanych z cegły klinkierowej, w których wywiercone zostaną otwory Ø 16 pod śruby kotwiące HILTI. Zaleca się by teren wokół płyty fundamentowej wyłożony był kostką brukową.

3. OGRODZENIE STACJI

Stacja powinna być zabezpieczona ogrodzeniem o wysokości 1,8 m ( 2 m ), wykonanym z materiałów niepalnych np. siatka z drutu, zawieszona na metalowych słupkach zabetonowanych w gruncie. Ogrodzenie powinno zapewniać naturalną przewiewność i umożliwiać wjechanie pojazdu, zawrócenie i wyjechanie z terenu stacji. Odległość siatki od zbiorników powinna wynosić min. 1 m .

Ogrodzenie nie jest wymagane, jeśli stacja jest częścią stacji paliwowej bądź innego obiektu pozostającego pod 24-godzinnym dozorem.

4. INSTALACJA UZIEMIAJĄCA

Wykop pod instalację uziemiającą wykonać zgodnie z wytycznymi na rysunku. Powinien mieć głębokość minimum 70 cm i należy wykonać go wokół obrysu zbiorników i dystrybutora w odległości 0,5 - 1 m . W wykopie ułożyć otok z bednarki 30x4i wyprowadzić 5 uziomów do uziemienia dystrybutora i zbiorników. Do obowiązków Inwestora należy również zasypanie wykopu i wyrównanie terenu oraz wykonanie pomiarów (protokół) rezystancji uziemienia otokowego oraz sporządzenie metryki uziemienia. Końce otoku skręcić złączem krzyżowym i wyprowadzić na powierzchnię jako złącze kontrolne (może ono służyć również jako uziemienie autocysterny). Jeżeli przewidywane jest wygrodzenia stacji siatką, należy wyprowadzić również dwa uziomy do przeciwległych słupków ogrodzenia.

5. ZASILANIE POMPY I DYSTRYBUTORA

Zasilanie w energię elektryczną należy zrealizować wg załączonego schematu instalacji elektrycznej. Rozdzielnię należy montować poza strefą zagrożenia wybuchem. Wyjątek stanowi rozdzielnia w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex. Przewody wyprowadzone z rozdzielni należy doprowadzić do punktu podłączenia pompy i dystrybutora poprzez płytę betonową. Przewody należy umieścić w przepuście Arot`a Ø75 (rura PCW). Wyjście przewodów w pomieszczeniu obsługi do rozdzielni wykonać w plastikowym korytku - pozostawić 1 m długości kabli w skrzynce rozdzielni natomiast od strony płyty fundamentowej pozostawić 3m zapasu długości kabla zasilania pompy a pozostałych min. 1,5 m . Każdy przewód musi być wyraźnie oznaczony.

Charakterystyka przewodów elektrycznych:

 • zasilanie pompy (380V) - kabel NYY-J 4 x 2,5 mm² lub YbKSYżo 4 x 2,5 mm²
 • wyłącznik STOP i oświetl. dystrybut.(220V) - kabel YbKSYżo 5 x 1,5 mm²
 • zasilanie licznika elektron. i ster. pracą pompy (220V) - kabel YbKSYżo 5 x 1,5 mm²
 • komunikacja z kasą fiskalną (jeśli przewidziana) - kabel YbStYekż 8 x 0,75 mm² lub LIYCYżo 8 x 0,75 mm²

Uwaga:

Użytkownik jest zobowiązany wykonać pomiary elektryczne:

 • rezystancji izolacji kabli
 • sprawdzenia wyłącznika różnicowoprądowego

i sporządzić stosowne protokóły.

Dwadzieścia centymetrów nad przepustem z kablami należy rozciągnąć żółtą taśmę informującą o przebiegających kablach.

Masz pytania?
zadzwoń: +48 33 85 75 411 lub skorzystaj z formularza